Personuppgiftspolicy

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi informera om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas hos oss. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet och kontaktuppgifter hittar du här nedan. På deras hemsida finns mer information om Dataskyddsförordningen.

Hemsida:https://www.imy.se/
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Växjö Sportvagnsklubb (”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig.
Ordförande: Johan Borg
E-post: info@vsvk.nu
Hemsida: http://www.vsvk.nu

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade och i vissa fall raderade. Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet, dvs. få de uppgifter som du själv har lämnat flyttade. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilket ändamål? Vi behöver alltid namn och fullständiga adressuppgifter till dig som medlem. Detta för att kunna registrera dig i vårt medlemsregister (lösenordskyddat datasystem) och administrera medlemsavgiften. Laglig grund för denna behandling är rättslig förpliktelse (medlemsavgiften).

Övrig information om bilar och registreringsnummer lämnas frivilligt.

Vidare behöver vi behandla en e-postadress för att skicka information, till dig. I vissa fall samlar vi vid enstaka tillfällen in känsliga uppgifter, såsom allergier eller annan sjukdomsinformation som är viktigt för oss att känna till, inför exempelvis restaurangbesök eller årsmöte. Laglig grund för denna behandling är intresseavvägning.

Fotografier och videoklipp kan tas vid en träffar, tävling, årsmöten eller liknande event. Sådana fotografier eller videoklipp används i syfte att informera medlemmar och/eller marknadsföra föreningens verksamhet. Detta görs via vår hemsida, Facebook-grupp eller ev. och mer sällan i tryckmaterial såsom t.ex. flygblad eller posters. Den lagliga grunden för denna behandling är intresseavvägning, då det är viktigt för klubben att kunna visa sin verksamhet utåt. Vill man själv inte vara med, eller inte att vi tar bilder på medlemmens fordon, vänligen meddela oss detta.

Var finns uppgifterna?
Uppgifterna finns i första hand i föreningens medlemsmatrikel, vilket finns lagrat i styrelsens datasystem.

Vidare kan uppgifterna även förekomma i klubben:

  • Protokoll
  • Övriga styrdokument för verksamheten
  • Verksamhetsberättelse
  • Klubbens hemsida

Svarar medlemmar på utskick via mail kan e-postadresserna vara synliga för alla mottagare.
Vilka kommer åt personuppgifterna och hur länge sparas de?
För Växjö Sportvagnklubbs räkning behandlas personuppgifter av medlemmar i styrelse. Ordförande, kassör, suppleanter, systemadministratörer och eventuellt dataskyddsombud kommer åt samtlig information om en medlem.

Dina personuppgifter sparas i medlemsregistret så länge du är medlem i föreningen och tills vi har uppfyllt eventuell övrig lagstiftning som kan göra att vi måste spara dem längre tid än så. Verksamhetsberättelser och protokoll arkiveras som historiska dokument och sparas i föreningens arkiv. Övriga handlingar gallras bort efter 7 år.